:: دوره 9، شماره 1 - ( 1401 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 98-85 برگشت به فهرست نسخه ها
گزینش چندصفتی لاین‌های پیشرفته امیدبخش کلزا با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ مطلوب
امیر قلی‌زاده ، حسن امیری اوغان* ، ولی‌اله رامئه ، کمال پیغام‌زاده ، بهنام بخشی ، بهرام علیزاده ، سید علیرضا دلیلی، شهریار کیا ، فرناز شریعتی
چکیده:   (608 مشاهده)
وجود تنوع ژنتیکی برای تداوم و پیشرفت برنامه‌های بهنژادی گیاهان زراعی و افزایش کارایی انتخاب ضروری است. در این مطالعه تعداد 19 لاین پیشرفته امیدبخش (نسل F7) به همراه دو رقم دلگان و RGS003 در سه ایستگاه‌ تحقیقاتی (گرگان، ساری و زابل) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 مورد ارزیابی قرار گرفتند. بالاترین ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی به ترتیب برای صفات تعداد شاخه‌های فرعی و تعداد خورجین در بوته به دست آمد. بیشترین درصد وراثت‌پذیری عمومی به ترتیب مربوط به روز تا پایان گلدهی و روز تا گلدهی بود و کمترین مقدار وراثت‌پذیری به ارتفاع بوته اختصاص داشت. ژنوتیپ‌های G16، G18، G15، G1، G2، G5 و G20 با داشتن مقدار شاخص انتخاب ژنوتیپ مطلوب SIIG (Selection index of ideal genotype) بالا و همچنین عملکرد دانه بالاتر از میانگین، به‌عنوان ژنوتیپ‌های برتر از نظر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی شناخته شدند و می‌توان از آن‌ها برای انجام آزمایش‌های بیشتر از جمله آزمایش سازگاری استفاده نمود. همچنین نتایج تجزیه به عامل‌ها و ضرایب همبستگی ژنتیکی نشان‌دهنده ارتباط مثبت صفات تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین با عملکرد دانه بود. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که صفات تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین می‌توانند به‌عنوان شاخص‌های مناسب در برنامه‌های به نژادی برای انتخاب ژنوتیپ‌های با عملکرد بالا در کلزا مورد استفاده قرار گیرند.
 
واژه‌های کلیدی: ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی، همبستگی ژنتیکی، عملکرد دانه، کلزا، لاین پیشرفته امیدبخش
متن کامل [PDF 570 kb]   (83 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: به‌نژادی گیاهی
پذیرش: 1401/6/1
* نشانی نویسنده مسئول: بخش تحقیقات دانه‌های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
فهرست منابع
1. Abdollahi Hesar, A., Sofalian, O., Alizadeh, B., Asgharii, A. and Zali, M. (2020). Evaluation of some autumn rapeseed genotypes based on morphological traits and SIIG index. Journal of Crop Breeding, 12: 151-159 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.12.34.151]
2. Alizadeh, B., Rezaizad, A., Yazdandoost Hamedani, M., Shiresmaeili, G., Nasserghadimi, F. and Khademhamzeh, H.R. (2021). Investigation of genotype × environment interaction and seed yield stability of rapeseed genotypes in cold and mild cold regions of Iran Plant Genetic Researches, 7: 65-82 (In Persian).
3. Alizadeh, B., Yazdandust Hamedani, M., Rezaei Zad, A., Azizinia, S., Khiyavi, M., Shirani Rad, A. H., Javidfar, F., Pasban Eslam, B., Mostafavi Rad, M., Shariati, F., Rahmanpour Ozan, S., Alem Khumaram, M.H., Majd Nasiri, B., Amiri Oghan, A. and Zareei Siahbidi, A. (2019). Nima, new winter oilseed rape variety for cultivation in the cold and moderately cold regions of Iran Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8: 61-76 (In Persian).
4. Ghanbari, S., Nooshkam, A., Fakheri, B.A. and Mahdinezhad, N. (2019). Relationship between yield and its component in soybean genotypes (Glycine Max L.) using multivariate statistical methods. Journal of Crop Breeding, 11: 85-92 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.11.29.85]
5. Gholizadeh, A. and Dehghani, H. (2016). Graphic analysis of trait relations of Iranian bread wheat germplasm under non-saline and saline conditions using the biplot method. Genetika, 48: 473-486. [DOI:10.2298/GENSR1602473G]
6. Gholizadeh, A., Ghaffari, M. and Shariati, F. (2021a). Use of selection index of ideal genotype (SIIG) in order to select new high yielding sunflower hybrids with desirable agronomic characteristics. Journal of Crop Breeding, 13(38): 116-123 (In Persian).
7. Gholizadeh, A., Khodadadi, M. and Sharifi-Zagheh, A. (2021b) Modeling the final fruit yield of coriander (Coriandrum sativum L.) using multiple linear regression and artificial neural network models. Archives of Agronomy and Soil Science, 67: 1-15. [DOI:10.1080/03650340.2021.1894637]
8. Holland, J.B. (2006). Estimating genotypic correlations and their standard errors using multivariate restricted maximum likelihood estimation with SAS Proc MIXED. Crop Science, 46: 642-654. [DOI:10.2135/cropsci2005.0191]
9. Kanwal, N., Ali, F., Ali, Q. and Sadaqat, H.A. (2019). Phenotypic tendency of achene yield and oil contents in sunflower hybrids. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, 69: 690-705. [DOI:10.1080/09064710.2019.1641546]
10. Karimizadeh, R., Hosseinpour, T., Sharifi, P., Alt Jafarby, J., Shahbazi, K. and Keshavarzi, K. (2021). Evaluation of grain yield stability of durum wheat genotypes using parametric and non-parametric methods. Plant Genetic Researches, 8: 115-132 (In Persian).
11. Leilah, A. and Al-Khateeb, S. (2005). Statistical analysis of wheat yield under drought conditions. Journal of Arid Environments, 61: 483-496. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2004.10.011]
12. Majidi, M.M., Jafarzadeh Ghahdarijani, M., Rashidi, F. and Mirlohi, A. (2016). Relationship of different traits in rapeseed (Brassica napus L.) cultivars under normal and drought conditions. Journal of Crop Breeding, 8(17): 55-65 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jcb.8.17.65]
13. Moradi, M. and Soltani Howyzeh, M. (2018). Evaluation of genetic diversity and heritability of the grain yield and yield components in spring rapeseed cultivars. Journal of Crop Breeding, 10: 207-214 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.26.207]
14. Moradi, M., Soltani Howyzeh, M. and Shahbazi, E. (2017). Study the relations between grain yield and related traits in canola by multivariate analysis. Journal of Crop Breeding, 9(23): 187-194 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.9.23.187]
15. Najafi Mirak, T., Dastfal, M., Andarzian, B., Farzadi, H., Bahari, M. and Zali, H. (2018). Assessment of non-parametric methods in selection of stable genotypes of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum). Iranian Journal of Crop Sciences, 20: 126-138 (In Persian).
16. Ramazani, S.H.R. (2016). Surveying the relations among traits affecting seed yield in sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Crop Science and Biotechnology, 19: 303-309. [DOI:10.1007/s12892-016-0053-0]
17. Roostabaghi, B., Dehghan, H., Alizadeh, B. and Sabaghnia, N. (2013). Study of diversity and evaluation of relationships between yield and yield components of rapeseed via multivariate methods. Journal of Crop Production and Processing, 2(6): 53-63 (In Persian).
18. Roy, D. (2000). Plant breeding, Analysis and Exploitation of Variation. Alpha Science International, Oxford, UK.
19. Sabaghnia, N., Dehghani, H., Alizadeh, B. and Mohghaddam, M. (2010). Interrelationships between grain yield and 20 related traits of 49 canola (Brassica napus L.) genotypes in non-stressed and water-stressed environments. Spanish Journal of Agricultural Research, 8: 356-370. [DOI:10.5424/sjar/2010082-1195]
20. Safari, S. and Mehrabi, A.A. 2016. Genetic relationships of rapeseed cultivars revealed by RAPD markers. Journal of Crop Breeding, 8(19): 170-177 (In Persian).
21. SAS, Inc. (2011). Base SAS 9.1 Procedures Guide. SAS Institute Inc, Cary, North Carolina, USA.
22. Soltani Howyzeh, M., Moradi, M., Saki nezhad, T., Zakernezhad, S. and Etaa, A. (2018). Evaluation of the relationships among yield and related traits in spring canola cultivars using path analysis. Journal of Crop Breeding, 10(27): 125-134 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.27.125]
23. SPSS, Inc. (2010). SPSS 20. Users Guied. IBM Corp, Chicago, USA.
24. Tahmasebi, S., Dastfal, M., Zali, H. and Rajaie, M. (2018). Drought tolerance evaluation of bread wheat cultivars and promising lines in warm and dry climate of the south. Cereal Research, 8: 209-225 (In Persian).
25. Zali, H. and Barati, A. (2020). Evaluation of selection index of ideal genotype (SIIG) in other to selction of barley promising lines with high yield and desirable agronomy traits. Journal of Crop Breeding, 12: 93-104 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.12.34.93]
26. Zali, H., Hasanloo, T., Sofalian, O., Asghari, A. and Zeinalabedini, M. (2016). Appropriate strategies for selection of drought tolerant genotypes in canola. Journal of Crop Breeding, 8(20): 77-90 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.8.18.191]
27. Zali, H., Hasanloo, T., Sofalian, O., Asgharii, A. and Enayati Shariatpanahi, M. (2019). Identifying drought tolerant canola genotypes using selection index of ideal genotype. Journal of Crop Breeding, 11: 117-126 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.11.29.117]
28. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A. and Hoseini, S.M. (2015). Appraising of drought tolerance relying on stability analysis indices in canola genotypes simultaneously, using selection index of ideal genotype (SIIG) technique: Introduction of new method. Biological Forum-An International Journal, 7(2): 703-711.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها