پژوهش های ژنتیک گیاهی- فرایند پذیرش مقالات
فرایند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 

فرایند پذیرش مقالات

دفتر مجله پس از دریافت فایل اصل مقاله، برگه شناسه، شکل ها و جدول ها از طریق سامانه الکترونیکی نشریه پژوهش‌های ژنتیک گیاهی به آدرس https://pgr.lu.ac.ir، مقاله را در جلسه هیات تحریریه طرح و در صورتی که از نظر فرمت اولیه و نحوه نگارش واجد شرایط کلی مجله باشد از نظر علمی و زمینه پژوهش بررسی شده و چنانچه مناسب تشخیص داده شود، فرآیند تعیین داوران صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است که در صورت رعایت نشدن فرمت نگارش یا عدم تطبیق معیارهای علمی مجله، مقاله مورد نظر به نویسنده مسترد و از روند بررسی خارج و مختومه می‌گردد.

در صورت قرارگیری مقاله در فرآیند بررسی، نگارنده مسئول می‌تواند روند بررسی مقاله خود را از طریق سامانه پی‌گیری نماید. چنانچه نظر داوران برای چاپ مقاله مثبت باشد، نظرات داوران برای رفع اشکالات احتمالی به ایمیل نویسنده مکاتبه‌کننده ارسال می‌گردد. پس از دریافت فایل مقاله اصلاح شده در بازه زمانی مقرر، فایل مذکور به همراه فایل "پاسخ نویسنده به داوران" جهت تطبیق به هماهنگ‌کننده ارسال می‌گردد. پس از تأیید اعمال اصلاحات لازم از طرف نویسنده، توسط هماهنگ کننده، بررسی و تأیید نهایی در اولین جلسه هیات تحریریه صورت گرفته و مقاله پذیرفته شده در نوبت چاپ قرار می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های ژنتیک گیاهی:
http://pgr.lu.ac.ir/find-1.116.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب