پژوهش های ژنتیک گیاهی- راهنمای دریافت گزارش همانندجویی
راهنمای دریافت گزارش همانندجویی (ایرانداک)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/22 | 

راهنمای دریافت گزارش همانندجویی (ایرانداک)

اقدامات لازم جهت دریافت گزارش همانند جویی ایرانداک به شرح زیر است:
  1. ورود به حساب کاربری شخصی در سایت همانندجویی ایرانداک به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir توسط نویسنده مسئول مکاتبات (یا نام نویسی)

  2. ثبت درخواست همانندجویی از مسیر زیر

درخواست تازه > نوع درخواست: نوع درخواست (مقاله علمی) نوع متن ارسالی (متن کامل یک مقاله نشریه)> نوشته شما: عنوان متن (عنوان کامل مقاله)، متن
برای همانندجویی (درج متن مقاله یا انتخاب فایل مقاله) > ارسال به: صدورگواهی (مایل به دریافت گواهی و نمایش در حساب کاربری نشریه هستم)، وابستگی سازمانی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، نام نشریه ادواری (پژوهش‌های ژنتیک گیاهی) > پرداخت: نوع پرداخت (پرداخت مستقیم)


لطفاً پس از دریافت گزارش همانندجویی (حد قابل قبول= کمتر از ۲۰ درصد)، گزارش دریافتی را همراه با با فایل های اصلی مقاله در هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه در قسمت فایل های پیوست بارگذاری نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های ژنتیک گیاهی:
http://pgr.lu.ac.ir/find-1.123.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب