پژوهش های ژنتیک گیاهی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
مدیر مسؤول: دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
سردبیر: دکتر احمد اسماعیلی
نشریه پژوهش‌های ژنتیک گیاهی، مقالات علمی _ پژوهشی را به‌صورت کامل و مروری در تمامی زمینه‌های ژنتیک گیاهی
 
(همانند نشانگرهای مولکولی، مهندسی ژنتیک، ژنتیک مولکولی، ژنتیک کلاسیک، ژنتیک جمعیت و سیتوژنتیک) که برای اولین بار
 
ارائه می‌شوند، برای چاپ می‌پذیرد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های ژنتیک گیاهی:
http://pgr.lu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب