پژوهش های ژنتیک گیاهی- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا
 
   دکتر احمد اسماعیلی
   استاد دانشگاه لرستان
   ismaili.alu.ac.ir 
   دکتر حمزه امیری
   دانشیار دانشگاه لرستان
   amiri_h_luyahoo.com
    دکتر خسرو پیری
استاد دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
    khpirigmail.com
    دکتر علیرضا زبرجدی
    دانشیار دانشگاه رازی
    zebarjadirazi.ac.ir
    دکتر رضا شیرزادیان خرم‌آباد
    دانشیار دانشگاه گیلان
    r.shirzadianguilan.ac.ir
    دکتر دانیال کهریزی
    استاد دانشگاه رازی
    dkahrizirazi.ac.ir
    دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
    استاد دانشگاه لرستان
    nazarian.flu.ac.ir
    دکتر رضا درویش‌زاده
    استاد دانشگاه ارومیه
   r.darvishzadehurmia.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های ژنتیک گیاهی:
http://pgr.lu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب